Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Zrealizowane

Czcionka:

Zrealizowane projekty:

ROK 2013

„Dni Biebrzy”


W ramach projektu na terenie MOWiR w sobotni wieczór zorganizowany został koncert dla lokalnej społeczności, który zakończyła wspólna zabawa taneczna pod gołym niebem. W niedzielne południe przeprowadzony został Turniej Służb Mundurowych oraz przez cały czas trwania imprezy goście mogli zakupić rękodzieło i produkty lokalne w ramach Kiermaszu Rękodzieła Ludowego i Produktów Lokalnych.

Łączna wartość projektu: 7.648,96 zł

Dofinansowanie ze środków UE: 5.466,62 zł

 

ROK 2012

„Zagospodarowanie terenu przed punktem informacji turystycznej w GOK w Goniądzu poprzez zakup elementów małej infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej”

Głównym celem operacji był rozwój lokalnej infrastruktury turystycznej poprzez zagospodarowanie terenu przed punktem informacji turystycznej, mieszczącej się w Gminnym Ośrodku Kultury w Goniądzu.

Cel główny został osiągnięty poprzez zakup elementów, które służą zaspokajaniu potrzeb turystów, korzystających z informacji turystycznej, jak również tych, którzy nie korzystając bezpośrednio z punktu informacji wewnątrz budynku, będą mogli skorzystać ze stworzonego w ramach operacji miejsca wypoczynku, przystanku podczas pokonywania trasy rowerowej, wycieczki, przejazdu, etc. Zakupione w ramach realizacji operacji elementy małej infrastruktury turystycznej pozwoliły na wzrost atrakcyjności tego obiektu, a przez to także gminy. Tak stworzone miejsce, z dobrą infrastrukturą turystyczną przyciąga więcej turystów.

Łączna wartość projektu: 7.674,50 zł

Dofinansowanie ze środków UE: 4.991,53 zł

 

ROK 2011

„Infrastruktura domów kultury”

Głównym celem aplikowania o zewnętrzne środki finansowe, była potrzeba zakupu niezbędnego sprzętu, który stanowić będzie uzupełnienie infrastruktury kulturalnej Ośrodka, pozwoli na pełne wykorzystanie walorów lokalizacyjnych, zasobów lokalowych, a przez to skorzystanie w pełni potencjału edukacyjnego Ośrodka Kultury. Cel ten osiągnięto dzięki realizacji zadania, które nie miałoby szans na powodzenie, bez finansowego wsparcia z zewnątrz, w postaci pozyskanych środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Realizacja zadania pozwoliła na doposażenie całego Ośrodka, na co złożyło się: wyposażenie pracowni foto-video w kamerę, sprzęt fotograficzny i niezbędne akcesoria, wyposażenie Sali muzycznej w instrumenty, uzupełnienie wyposażenia sali widowiskowo-koncertowej, bogatszej o profesjonalny system oświetlenia i nagłośnienia, a także objęcie budynku systemem monitoringu.

Realizacja zadania pozwoliła na doposażenie istniejącego budynku w sprzęt do wielokrotnego użycia w przyszłości, do użytku ogółu mieszkańców gminy, powiatu, regionu, także turystów, podczas różnorodnych form edukacji kulturalnej i upowszechniania amatorskiego ruchu artystycznego, imprez kulturalnych, sportowych, turystycznych, spotkań społecznych i w czasie wielu innych okazji.

Łączna wartość projektu: 62.769,02 zł

Dofinansowanie ze środków MKiDN: 42.000,00 zł


„Europejski Tydzień  Młodzieży – debata Młodzieży w Goniądzu”

To projekt grupy młodych osób z Goniądza. Tematem przewodnim projektu były  obchody Europejskiego Tygodnia Młodzieży. Projekt trwał 3 miesiące, natomiast jego główne działania odbyły się w dniach 18-21.05.2011.Celem naszego projektu było stworzenie warunków do dialogu i dyskusji z tymi, którzy są odpowiedzialni za politykę młodzieżową i na co dzień pracują z młodymi ludźmi.

Tematami, które zostały poruszone były: zatrudnienie, szanse na rynku pracy, edukacja, bezrobocie, aktywność społeczna i włączanie młodzieży, a także problemy młodych ludzi z mniejszymi szansami, zagrożonych wykluczeniem społecznym z różnych powodów. 

Na zakończenie głównych działań związanych z projektem wspólne stworzono „żywą”  flagę UE z żółtych i niebieskich kwiatów.


Łączna wartość projektu: 447,91 EUR

Dofinansowanie ze środków UE:279,41 EUR

 

 

 „Na zie­lo­nej Ukra­inie i w Bie­brzań­skiej Doli­nie”

Pierw­szą częścią pro­jektu współ­fi­nan­so­wa­nego w ramach Pro­gramu Polsko-Ukraińskiej Wymiany Mło­dzieży był pobyt dzieci i mło­dzieży na Ukra­inie, w miej­sco­wo­ści Równe. Sie­dem dni wymiany było oka­zją do pozna­nia języka, histo­rii i kul­tury naszego wschod­niego sąsiada. Wspólny czas upły­nął też na warsz­ta­tach tanecz­nych i cho­re­ogra­ficz­nych, dzięki któ­rym „Bie­brza” wzbo­gaciła swój reper­tuar o tra­dy­cyjne tańce ukra­iń­skie i pole­skie. Młodzież była także w Kosto­polu, mia­steczku, w któ­rym spo­tkała się z polo­nij­nymi rówie­śni­kami, a także wyjazd do Kijowa– sto­licy Ukra­iny.
Druga część pro­jektu– pobyt mło­dzieży ukra­iń­skiej w Gonią­dzu odbył się na przełomie czerwca i lipca.

Łączna wartość projektu: 24.290,61 zł

Dofinansowanie ze środków NCK: 22.783,75 zł

 

ROK 2010

„Wigilia Narodów”


Celem spotkania mniejszości narodowych i etnicznych województwa podlaskiego było kształtowanie szacunku dla odrębności religijnych i obyczajowych, prezentowanie swoich obyczajów świątecznych i dzielenie doświadczeniami, poznanie historycznych i współczesnych zwyczajów wigilijnych, a także integracja kultur i przełamywanie stereotypów.

Impreza obrzędowa pn.” Wigilia narodów” odbyła się w dniu 18 grudnia 2010 roku. W wydarzeniu, wzięli udział przedstawiciele mniejszości narodowych, etnicznych i religijnych naszego regionu: mniejszości ukraińskiej, białoruskiej, tatarskiej, litewskiej, romskiej, a także wolontariusze z różnych krajów UE. Cały program artystyczny trwał ponad 3 godziny. Imprezę poprowadził aktor i folklorysta Stanisław Jaskułka.

Łączna wartość projektu: 9.190,00 zł

Dofinansowanie ze środków UE: 6.182,23

Pogoda

Kalendarium

Luty 2018
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 1 2 3 4

Imieniny