Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

RODO

Czcionka:
 
INSPEKTOR OCHRONY DANYCH 
tel. 85 738 00 43 
 
Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych, dla których administratorem danych jest Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Goniądzu
1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Goniądzu, ul. Stary Rynek 23, 19-110 Goniądz, tel. 85 738 00 21, email: gok_goniadz@wp.pl
2. W Gminnym Ośrodku Kultury w Goniądzu wyznaczony został inspektor ochrony danych, dane kontaktowe – iod.um@goniadz.pl, tel. 85 738 00 43.
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w związku z realizacją zadań publicznych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. „c” RODO, wykonywania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi w związku z realizowaniem zadań przez Gminny Ośrodek Kultury w Goniądzu na podstawie art. 6 ust. 1 lit. „e” RODO oraz na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody, w zakresie i celu określonym w treści zgody. W przypadku danych osobowych w postaci zdjęć, przetwarzane są w celach promocyjnych i umieszczane na stronach: goniadz.naszgok.pl, szuwarygoniadz.pl, goniadz.pl oraz na portalu społecznościom www.facebook.com/Gminny-Ośrodek-Kultury-w-Goniądzu/.
4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą organy państwowe w zakresie wykonywanych zadań, pracownicy GOK w Goniądzu w zakresie swoich obowiązków służbowych na podstawie upoważnienia, podmioty przetwarzające na podstawie umowy o powierzeniu przetwarzania danych osobowych w zakresie niezbędnym do wykonania przez nich zleceń dla GOK w Goniądzu. W zakresie wizerunku, dane w ramach udzielonej zgody mogą być dostępne dla nieograniczonego kręgu odbiorców.
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w ust. 3, a jeśli dane przetwarzane były na podstawie zgody najpóźniej do czasu jej cofnięcia bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania którego dokonano na jej podstawie.
6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
7. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych, sprostowania, uzupełnienia (aktualizowania) danych osobowych, ograniczenia przetwarzania danych oraz usunięcia danych.
Uzupełnienie, uaktualnienie i sprostowanie danych jest możliwe w przypadku, gdy dane są niekompletne, nieaktualne lub nieprawdziwe.
Usunięcie danych jest możliwe w przypadku gdy są zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane
8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa. W pozostałych przypadkach podanie danych jest dobrowolne.
10. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania tzn. żadne decyzje wywołujące wobec osoby skutki prawne lub w podobny sposób na nią istotnie wpływające nie będą oparte wyłącznie na automatycznym przetwarzaniu danych osobowych i nie wiążą się z taką automatycznie podejmowaną decyzją.

 

 

ZAŁĄCZNIKI:

Pogoda

Kalendarium

Lipiec 2024
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Imieniny